Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА AstroCalendar® – https://astrocalendar.space/

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АСТРО ЛАЙВ“ ЕООД, гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 114, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уеб сайта https://astrocalendar.space/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА – AstroCalendar®”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „АСТРО ЛАЙВ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 114
3. Адрес за упражняване на дейността България, гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 114
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 114
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206067673
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № –
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG –

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА – AstroCalendar®”
Чл. 3. Електронната платформа – AstroCalendar® е достъпна на адрес в Интернет https://astrocalendar.space/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори под формата на абонаменти за електронна услуга – Астрологичен Календар, предлагана от Електронната платформа – AstroCalendar®, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронната платформа – AstroCalendar® и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронната платформа – AstroCalendar® чрез интерфейса на страницата на Електронната платформа – AstroCalendar®, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и абонамент на предлаганите услуги от Електронната платформа – AstroCalendar®;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронната платформа – AstroCalendar®, съгласно поддържаните от Електронната платформа – AstroCalendar® начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Електронната платформа – AstroCalendar®;
6. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за ползване и закупуване;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронната платформа – AstroCalendar® в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя услугата и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба и абонамент на услугите, предлагани от Електронната платформа – AstroCalendar® чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да осигури достъп на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса услуги, за периода на абонамента.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени на Електронната платформа – AstroCalendar® и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронната платформа – AstroCalendar® в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на услугите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА – AstroCalendar®
Чл. 7. (1) За да използва Електронната платформа – AstroCalendar® за сключване на договори за покупко-продажба на услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които Електронната платформа изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на Електронната платформа – AstroCalendar® на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронната платформа. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронната платформа, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в Електронната платформа – AstroCalendar® чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на Електронната платформа – AstroCalendar®.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА И АБОНАМЕНТ
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за ползване на услуги и абонаменти на предлаганите от Доставчика услуги в Електронната платформа – AstroCalendar®.
(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Електронната платформа – AstroCalendar®.
(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя услугата на страницата на Електронната платформа – AstroCalendar®.
(9) Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в Електронната платформа – AstroCalendar® и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронната платформа – AstroCalendar® или чрез заявяване на услуга без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронната платформа – AstroCalendar® чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите услуги на Електронната платформа – AstroCalendar® и добавянето им към списък с услуги за покупка;
Предоставяне на данни;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронната платформа – AstroCalendar®, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка услуга на сайта на Електронната платформа – AstroCalendar®.
(2) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка услуга в сайта на Електронната платформа – AstroCalendar®.
(3) Стойността на евентуални допълнителни разходи, невключени в цената на услугите, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от услугите в сайта на Доставчика на Електронната платформа – AstroCalendar®;
– При избиране на услугите за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните услуги в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея услуги.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на Електронната платформа – AstroCalendar® или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на услуги и тяхната доставка.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор преди да е извършил плащане и да е получил достъп до информацията в Електронната платформа – AstroCalendar®. Тоест потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като не осъществи реално плащане. 
(2) След извършено плащане и получаване на пълен достъп до цялата информация в сайта – всички статии, видеа и Календара, които са с достъп само за Абонати, се счита, че Потребителя е употребил изцяло услугата, за която е заплатил и не може да се откаже.

Чл. 15. (1) Срокът на предоставяне на услугата и началния момент, от който тече, е определен за всяка услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради технически или други, независещи от него причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът предоставя услугата на Ползвателя в определения при сключването на договора срок, най-често в момента на регистрацията и извършване на плащането.

Чл. 18. Ползвателят трябва да се запознае внимателно с това, което предлага сайта и е описано на страницата с Информация и ако информацията не отговаря на изискванията и очакванията му, да не извършава плащане, с което договорът се счита за прекратен.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Електронната платформа – AstroCalendar®;
в случай на упражняване на право на отказ, преди да е извършено плащането и Потребителя да има достъп до информацията за Абонати – статии и видео-материали. 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Забранено е използването на AstroCalendar® – Астрологичен Календар за заснемане на видео-продукции, за провеждане на семинари, уебинари, учебни лекции, конференции; за помощно средство в прогнози и други, които се тиражират в публичното пространство, без изрична писмена договорка със собственика. 

Забранява се визуализацията на AstroCalendar® – Астрологичен Календар в общественото пространство с комерсиална или некомерсиална цел. Всички статии в сайта и Календара са авторски материал, както и снимковия материал към тях е с авторски права.

За връзка с мен: 0899 181 185 Анелия Панчева, АСТРО ЛАЙВ ЕООДerror: Content is protected !!
bg_BGBulgarian